: "עבטב םירבח" ירוטילקתב םיעיפומה םייח ילעבב םיקסועה םלועהמ ץראהמ םירתא
(תשרה לש תוימנידה בקע םהיתובותכו םירתאה תמישרב םייוניש ונכתי)


םיילותחהו סלדרבה


םייבלכהו לעושה

םיאסיכהו ורוגנקה

הזנפמישה
םדא ייומד םיפוקו

םיליפה

םישחנה

םינובנראה

בלכה

םיבצה

םינינתה

תויראה

םיסוסה

םיילארשי םירתא