"עבטב םירבח" ייונמל העיצמ הידמ .יד.יס
:םייבלכב רקיעבו עבטב ,םייח ילעבב םיקסועה םיניינעמ םירתא
(םילמסה דחא לע וצחל)
(תשרה לש תוימנידה בקע םהיתובותכו םירתאה תמישרב םייוניש ונכתי)
Vulpes Org
םילעושה
Vulpes Org

ילש לעושה
My Red Fox

םיבאזה םלוע
The World Of The Wolf

תשרב תויח ינג
Zoo Web

הנירטק לש םילעושה
Catherine's Foxes

הקסיל לש םילעושה תידפולקיצנא
Liska's EncycVulpedia

לצעה לעושה
The lazy Foxםירתאה ףדל


הידמ .יד.יס רתאל

The World Of The Wolf My Red Fox Vulpes Org Zoo Web - תשרב תויח ינג Catheine's Foxes The Lazy Fox Liska's EncycVulpedia