"עבטב םירבח" ייונמל העיצמ הידמ .יד.יס
:םיאליפב םיקסועה םיניינעמ םירתא
(םילמסה דחא לע וצחל)
(תשרה לש תוימנידה בקע םהיתובותכו םירתאה תמישרב םייוניש ונכתי)


Elephant Nature Park
םיליפה קראפ


African Elephant
ינקירפאה ליפה


The Elephant Page
ליפה רתא

תשרב תויח ינג
Zoo Web


African Elephants
םינקירפאה םיליפה

Denise's Page
סינד לש ףדה


Elephant's - Endangered Specie's
הדחכה תנכסב - םיליפ


The Elephant Information Repository
םיליפ לע עדימםירתאה ףדל


הידמ .יד.יס רתאל