"עבטב םירבח" ייונמל העיצמ הידמ .יד.יס
:םיילותחב רקיעבו עבטב ,םייח ילעבב םיקסועה םיניינעמ םירתא
(םילמסה דחא לע וצחל)
(תשרה לש תוימנידה בקע םהיתובותכו םירתאה תמישרב םייוניש ונכתי)

סל'גנא סול לש עבטה ןואיזומ
LA Natural History Museum

רב ילותח
Wild Cats

םילודגה םילותחה
Big Cats

תשרב תויח ינג
Zoo Web

םירמנה
Leopards Etc.

םיילותחה רומיש טקיורפ
Cheetah Survival Page

ותחפשמו סלדרבה
Cheetah's Den


םירתאה ףדל


הידמ .יד.יס רתאל

Los Angeles Natural History Museum - סל'גנא סול לש עבטה ןואיזומ Wild Cats רב ילותח Big Cats Zoo Web - תשרב תויח ינג Leopards Etc. םירמנה Cheetah Survival םיילותחה רומיש טקייורפ Cheetah's Den - ותחפשמו סלדרבה