"עבטב םירבח" ייונמל העיצמ הידמ .יד.יס
:םיבלכב רקיעבו עבטב ,םייח ילעבב םיקסועה םיניינעמ םירתא
(םילמסה דחא לע וצחל)
(תשרה לש תוימנידה בקע םהיתובותכו םירתאה תמישרב םייוניש ונכתי)

תיאקירמאה םיבלכה תודחאתה
American Kennel Club

םויה לש בלכה
Dog of The Day

WOOF

דרנרב ןס
San Bernard

תיטירבה םיבלכה תודחאתה
The Kennel Club - UK
ואצמת ולא םירתאב
ירתאל תובר תוינפה
.םיפסונ םיבלכ

ילארשיה םיבלכה רתא

The Complete Molosser Site

DogoMania
הינמ-וגוד

עדימ ואצמת םיילארשיה םירתאה ףדב
.ץראב ח"עב ןעמל תותומע לע


םירתאה ףדל


הידמ .יד.יס רתאל