"עבטב םירבח" ייונמל העיצמ הידמ .יד.יס
:עבטבו םייח ילעבב םיקסועה םיניינעמ םירתא
(םילמסה דחא לע וצחל)
(תשרה לש תוימנידה בקע םהיתובותכו םירתאה תמישרב םייוניש ונכתי)

תודוגאו תותומעיח תתומע


הפיח םייח ילעב רעצ


םיפסונ םירתאדמחמ תויחל רתאה

םירבדה עבט ןג-תמרב יראפסה עבטה תנגה הרבחה

םירתאה ףדל


הידמ .יד.יס רתאל