"עבטב םירבח" ייונמל העיצמ הידמ .יד.יס
:םיאסיכב רקיעבו עבטב ,םייח ילעבב םיקסועה םיניינעמ םירתא
(םילמסה דחא לע וצחל)
(תשרה לש תוימנידה בקע םהיתובותכו םירתאה תמישרב םייוניש ונכתי)


Aussie Animals for You
ךנעמל םייח ילעב


Chris' Joey Haven
סירכ לש תויחל ןדע ןג


Kangaroo Images
םירוגנק לש תונומת

תשרב תויח ינג
Zoo Web


The kangaroo page ורוגנקה לש ףדה


Julia's Kangaroo Page
הילוי לש ורוגנקה

WildCare Queanbeyan

 


Kangaroo's Links
םירוגנק ירתא


The Kangaroo
ורוגנקה


םירתאה ףדל


הידמ .יד.יס רתאל