"עבטב םירבח" ייונמל העיצמ הידמ .יד.יס
:םישחנ לע םיניינעמ םירתא
(םילמסה דחא לע וצחל)
(תשרה לש תוימנידה בקע םהיתובותכו םירתאה תמישרב םייוניש ונכתי)

םישחנ
Snakes

תונומת רגאמ
Stock Photo

שחנה
The Snake

תשרב תויח ינג
Zoo Web

םישחנ תונומת
Thumbnail Images

תושכה תעינמ
Preventing Snake Bites

עפצה
The Rhinoceros Viper

םיינועפצ
Wagler Viper

Saw Scale Viper Snake


םירתאה ףדל


הידמ .יד.יס רתאל

Zoo Web - תשרב תויח ינג