"עבטב םירבח" ייונמל העיצמ הידמ .יד.יס
דועו ובונוב ,םיזנפמיש :םדא יפוקב רקיעבו עבטב ,םייח ילעבב םיקסועה םיניינעמ םירתא
(םילמסה דחא לע וצחל)
(תשרה לש תוימנידה בקע םהיתובותכו םירתאה תמישרב םייוניש ונכתי)


African Primates at Home
םתיבב םדא יפוק


ChimpanZoo
הזנפמיש תויח-ןג


םדא-הזנפמיש תרושקת


מ"עב םיזנפמיש


םדא יפוק דיצ


Quiz Chimp & Bonobo
ובונובו םיזנמפיש - ןחבמ


Chimps Sites
םיזנפמיש ירתא


Chunky Monkey
יקנמ יקנ'צ


Chimps Art
תיזנפמיש תונמא

הזנפמיש םירייצמ ךיא

Jane Goodall לודוג ןי'ג

Dian Fossey יסופ ןאיד

תא וליצה
םיזנפמישה

תלצהל ןרקה
ובונובה

Steve Bloom םימוליצ

Gibbons םינוביג


םירתאה ףדל


הידמ .יד.יס רתאל