הידמ .יד.יס תרבח

.תירבעב תוכיא ירוטילקת לש בחר ןווגמ החתפ הידמ.יד.יס תרבח
.ץראב ךוניחה תכרעממו םישמתשמהמ ,(תימויהו תיעוצקמה) תונותיעהמ םיחבשלו החלצהל םיכוז םירוטילקתה

:תא אוצמל ןתינ וחתופש םירוטילקתה ןיב

לארשיב םיקנויה - םייח ילעבל הידפולקיצנאה

(לברא יבא ר"ד ךרעו בתכ) לארשיב רבה תויח לע הפיקמ הידפולקיצנא
.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ ידי לע תרשואמ הידפולקיצנאה
1998 תנשל (ךוניחו םיבשחמ) ח"ומ סרפ ב התכז הידפולקיצנאה


לארשיב תופועה - םייח ילעבל הידפולקיצנאה


(זפ יזוע ר"ד :ךרעו בתכ) םיפלוח תופוע ללוכ לארשיב תופועה לע הפיקמ הידפולקיצנא
.ןכדועמו ףיקמ עדימו תולוק ,הצופת תופמ ,ואדיו יעטק ,תוביהרמ תונומת 900 -מ רתוי ,םינימ 500 -מ רתוי
לארשיב םיגדה - םייח ילעבל הידפולקיצנאה


(ינלוג ינד ר"ד :ךרעו בתכ)לארשיב םיגדה לע הפיקמ הידפולקיצנא
.םיקותמה םימה תכרעמו ןוכיתה םיה ,ףוס םי :לארשי לש םימה יפוג תשולשמ םירכומה םיגד ינימ 360 לע ןכדועמו טרופמ עדימ
"עבטב םירבח" תרדס
.םייח ילעב לע םכדלילו םכל שיש תועידיה תאו תוסחייתהה תא הנשתש הרדסה
.החפשמה לכל םיקחשמ יווילבו תועגשמ תונומתו ואדיו ,תוניירקב םייחה לעב לע לכה
:םיאבה םירוטילקתה רואל ואצי םויה דע
 1. "הברדלס והחתוליים"
 2. "השועל והכלביים"
 3. "הקנגורו והכיסאים"
 4. "השימפנזה וקופים דמויי אדם"
 5. "הפיל וקרוביו"
 6. "הצפע הישראלי וציפעוניים נוספים"
 7. "הארנבון"
 8. "הכלב"
 9. "הצב"
 10. "התנין"
 11. "האריה"
 12. "הסוס"


"םירבדה עבט" תרדס

.ואדיו יעטק תואמו תונומת יפלא ,םירמאמ תורשע םהבו םירוטילקת העברא לש הרדס
.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ ידי לע ורשוא הרדסה ירוטילקת תעברא לכ
XP תונולח תביבסב וקדבנ אל םירוטילקתה
ףיכב 'ב 'א

.תיתפרצו תילגנא ,תירבע - תופש שולשב תיב-ףלאה תויתוא לש קחשמו דומילל רוטילקת
XP תונולח תביבסב קדבנ אל רוטילקתה