"םירבדה עבט" םירוטילקתה תרדס

הידמ .יד.יס תרבח :הקפה
םירבדה עבט תרבחו

."םירבדה עבט" ןיזאגמה לש 9-1 תונוילגה לע םיססובמ "םירבדה עבט" ירוטילקת
ונפסוה ולא תונוילגב ועיפוהש םיקתרמה םירמאמה לכל
,תועגשמ תונומת 1800 -ל לעמ ,ואדיו יעטק 180 -מ רתוי
.תוניירק יעטקו םירבסה הרימשל םינתינ םיטסקטהו תונומתה לכ ,ןבומכ ,ףסונבו
.תודובע תנכה וא/ו הספדה ךרוצל
ןאכ וצחל .םירוטילקתבש םימלצהו םיבתוכה ,םירמאמה לכ לש תטרופמ המישר םכתושרל

םירוטילקתה ךותמ תואמגוד
XP תונולח תביבסב םידבוע אל םירוטילקתה

רורבו לק טווינ - ישאר ךסמ

הרשעהו האנהל ואדיו יעטק

תוביהרמ תונומת תואמ

םינהמו םיפיקמ םירמאמ

הבושח תפסותכ םירבסהו תובחרה

XP תונולח תביבסב םידבוע אל םירוטילקתה

!דבלב ח"ש 59 אוה רוטילקת לכ ריחמ :םיניינועמל
ףסונ עדימ תלבקל
050-6598949 :ונפלט
03-6749104 :סקפ וחלש
cdmedia1@gmail.com :ליימ וחלש וא