םייח ילעבל הידפולקיצנאה
לארשיב םיקנויה

.לברא יבא ר"ד ךרעו בתכ
םירבדה עבטו הידמ .יד.יס תורבח :הקפה

לארשיב םיקנויה
.לארשי לש רבה תויח לע הפיקמ הידפולקיצנא
,םיקנויה ינימ לכ לע ןכדועמו ףיקמ ,אלמ עדימ
.םיתיובמו םידחכנ םינימ ללוכ
.תונכדועמ הצופת תופמו ואדיו יעטק 50 -מ רתוי ,תונומת 300 -ל לעמ הידפולקיצנאב

הרדסהו החפשמה ,ןימה תמרב ןכדועמו ףיקמ עדימ
ץראב םיגולואוזה בטימ ידי לע הבתכנ
דועו תוגהנתה ,םישוח ,הייבר ,הצופת ,רואית
ולש םינייפאמה וא ומש יפ לע םייח לעב רותיא
תונומת לש הספדהו הקתעה
םיטסקטה לש הקתעה
םינימהו תורדסה ,םייחה ילעב לכ םש לש תוניירק
תירבעב לכה

הרדסב ןושארה רוטילקתה אוה "לארשיב םיקנויה"
."לארשיב םיגדה"ו "לארשיב תופועה" תא םג תללוכה
.1998 תנשל (ךוניחו םיבשחמ) ח"ומ סרפ ב התכז הידפולקיצנאה

:בל ומיש
!דבלב ח"ש 99 אוה (תיתיבה הסרגב) "לארשיב םיקנויה - םייח ילעבל הידפולקיצנאה" ריחמ
!דבלב ח"ש 299 אוה ךוניחל תדחוימה הסרגה ריחמ
!!דבלב ח"ש 12 חולשמ ימד
ףסונ עדימ תלבקל
050-6598949 :ונפלט
03-6749104 :סקפ וחלש
cdmedia1@gmail.com :ליימ וחלש וא
םכילא ךרדב הידפולקיצנאה

.רפסה יתבל בושחו ףסונ רזע רמוח ךוניחה תסרגב :הרעה
תיכוניחה הסרגה לע עדימ תלבקל ונפ אנא :ךוניח תדסומו רפס יתב