1998 ח"ומ סנכ סרפ תדועת
1998 ךוניחו םיבשחמ סנכ סרפ תדועת

ףדה שארל הידפולקיצנאה ףדל הרזח