* * דבלב ח"ש 59 רוטילקת לכ* *
דבלב ח"ש 590 ריחמב םירוטילקתה 12 לכ תא ונימזה
!!ונמזויש םירוטילקתה תומכב תולת אלל דבלב ח"ש 12 חולשמ ימד
תונמזהו םיטרפל
050-6598949 :ונפלט
03-6749104 :ל סקפ וחלש
ליימ וחלש וא

:XP תונולחב תכמות הניאש אסרגב םירוטילקת ילעבל
רוטילקתה תא גציימה םייחה לעב לע וצחל גורדשל

!ןאכ וצחל תוטרופמ תוארוהל
Kangaroo - Press for Upgrade to Windows XP!
םיאסיכהו ורוגנקה
Fox - Press for Upgrade to Windows XP!
םייבלכהו לעושה
Cheetah - Press for Upgrade to Windows XP!
םיילותחהו סלדרבה
Snake - Press for Upgrade to Windows XP!
ילארשיה עפצה
Elephant - Press for Upgrade to Windows XP!
ויבורקו ליפה
Chimp - Press for Upgrade to Windows XP!
הזנפמישה
םדא ייומד םיפוקו
The Turtle - Press for Upgrade to Windows XP!
בצה
The Dog - Press for Upgrade to Windows XP!
בלכה
Bunny - Press for Upgrade to Windows XP!
ןובנראה
The Crocodile - Press for Upgrade to Windows XP!
ןינתה
The Lion - Press for Upgrade to Windows XP!
היראה
The Horse - Press for Upgrade to Windows XP!
סוסה