םייח ילעבל הידפולקיצנאה
לארשיב םיגדה

ינלוג ינד ר"ד :ךרעו בתכ
םירבדה עבטו הידמ .יד.יס :הקפה

:לארשי לש םימה יפוג תשולשמ םירכומה םיגד ינימ 360 לע ןכדועמו טרופמ עדימ
.םיקותמה םימה תכרעמו ןוכיתה םיה ,ףוס םי
:וייח חרוא לע םיבושח םיטביהו גדה רואית ,ימונוסקטה ודמעמ תא ללוכ ןימ לכ לע עדימה
.םלועבו ץראב תיפרגואיג הצופתו ,הייברהו הנוזתה ילגרה ,לודיגה תיב
.יעבטה ולודיג תיבב גדה תא םיארמה ואדיו יעטק תורשעו תוביהרמ תונומת 400-כ רוטילקתב ףסונב
םילקמו ויבורקמ ותוא םידחיימה רכיה ינמיס םג םיאבומ ,גדה רואיתל ףסונב
.תודחוימ תויתוגהנתהו תויגולופרומ תונוכת תשגדה ךות ויוהיז לע
.דועו םירחא םייח ילעב םע הזויבמיס ,תונייקח ,תויסראו תוליער :ןוגכ
עדימה רגאמ קפס אלל איה םיגדל הידפולקיצנאה
.לארשי יגד אשונב תירבעב םויה םייקה רתויב ינכדעהו בחרנה
.לארשי לש רבה תויח לע הפיקמ הידפולקיצנא
הרדסב ישילשה רוטילקתה אוה "לארשיב םיגדה"
."לארשיב תופועה"ו "לארשיב םיקנויה" תא םג תללוכה

!דבלב ח"ש 299 אוה "לארשיב םיגדה - םייח ילעבל הידפולקיצנאה" ריחמ
!!דבלב ח"ש 12 חולשמ ימד
ףסונ עדימ תלבקל
050-6598949 :ונפלט
03-6749104 :סקפ וחלש
cdmedia1@gmail.com :ליימ וא