Fun With ABC ףיכב 'ב'א

הידמ .יד.יס תרבח :הקפה

,םיקחשמ תרזעבו תעשעשמ ךרדב םידליל גיצמש רוטילקתה
תא האלמ תוניירקו תויצמינא
'ב'אה תויתוא
.תיתפרצו תילגנא ,תירבעב

תרבח ףותישב רוטילקתה לש תירבעה הסרגה תא הקיפה הידמ .יד.יס
.רופגניסמ Daiichi Media


בל ומיש