זמר םיצור !םירבח ,ייה
ירוטילקתבש םילימה קחשמל
"עבטב םירבח"

?תויתואהמ ביכרהל רשפא םילימ המכ
ולגתו םילימה לע וצחל
סלדרב
1 רפסמ רוטילקת
םילעוש
2 רפסמ רוטילקת
ורוגנק
3 רפסמ רוטילקת
עפצ שחנ
6 רפסמ רוטילקת
יוצמ השבי בצ
9 רפסמ רוטילקת