זמר םיצור !םירבח ,ייה
"בצה" רוטילקתבש םילימה קחשמל

לש תויתואהמ ביכרהל רשפא םילימ המכ
? יוצמ השבי בצ
י ו צ מ ה ש ב י ב צ

יו

ישמ
יושמ
הושמ
הבושמ
בושמ
ושמ
והשמ
השמ
צבשמ
בשמ
שמ
היצמ
יוצמ
הוצמ
הבוצמ
וצמ
בהצמ
הצמ
הבצמ
בצמ
צמ
והשימ
בשימ
שימ
הצימ
צימ
בשוימ
בצוימ
והימ
ימ
הבשומ
בשומ
שומ
בהצומ
בצומ
צומ
יהמ
והמ
המ
שיבמ
ציבמ
יובמ
משה
בשה
שימה
ימה
ומה
מה
ויה
יה
בשוה
יוה
וה
ובה
בה
הצמש
צמש
מיש
מש
ציש
מיש
מויש
בויש
היש
צוביש
הביש
ביש
יש
מוש
ציוש
יוש
הבוש
בוש
וש
ימהש
םהוש
יהש
יוהש
והש
הש
צבש
מיבש
היבש
יבש
צובש
יובש
ובש
הבש
בש
ימשב
ומשב
משב
מישב
מושב
הצב
צב
הימב
ומב
המב
מב
מושיב
שיב
הציב
ציב
המיב
מיב
שויב
צויב
מויב
יב
ימשוב
משוב
השוב
שוב
יצוב
צוב
מוב
ימהוב
וב
ימהב
מהב
והב
הב
משי
מושי
בושי
ובשי
הבשי
בשי
שי
בוצי
בצי
המי
מי
בשוי
מוי
שבוי
מוהי
והי
בהי
השבי
שבי
מבי
שובי
מובי

המצ
מצ
בוהיצ
היצ
ביצ
יצ
מוצ
בהוצ
הוצ
וצ
ביהצ
בוהצ
בהצ
מיבצ
היבצ
יבצ
יובצ
הבצ
בצ


ףדה שארל Hints
םיזמרה ףדל

הידמ .יד.יס רתאל

רמזים למשחקים