זמר םיצור !םירבח ,ייה
"סלדרבה" רוטילקתבש םילימה קחשמל

הלימה תויתואמ ביכרהל רשפא םילימ המכ
?
:םכינפל ונאצמש םילימה 44
בס
לבס
רבס
דס
רדס
לס
דלס
רס
ברס
לברס
דרס
בל
דבל
רדבל
סבל
רבדל
סל
רבסל
רדסל
ברסל
ברל
בד
רבד
לד
בלד
רד
סרד
בר
דבר
סבר
דר
דב
לדב
רדב
לב
רדלב
סלב
סב
רסב
רב
דרב
סלדרב
סדרב
סרב
תופסונ םילימ אצמש ימ שיו


ףדה שארל Hints
םיזמרה ףדל

הידמ .יד.יס רתאל

רמזים למשחקים