!םירבח ,ייה
דובכה לכ
תופסונ םילימ םתאצמ

הדוהי ןבאמ דוהימע תימע
רדסב הלמה תא אצמ
עבטב םירבח תרדסל םניח יתנש יונמב הכוז תימע


ןורימ לאינד
(ץוחב ,ץוחמ) רבל הלמה תא האצמ
לארשיב םיקנויה - םייח ילעבל הידפולקיצנאה
רוטילקתב הכוז לאינד

הלמל ונבל תמושת תא הנפה םילשורימ בוטיחא איג
רדל - שבוימ שמשמ ףיטח
.םילימה תמישרב אל איה ןכלו תירבעב הלמ הניא איה ךא תרכומ הלמ וז םנמא


תופסונ םילימ לבקל םיכחמ ...ו איגלו לאינדל ,תימעל םידומ ונחנא
םיזמרה ךסמל הרזח
ףדה שארל
הידמ .יד.יס רתאל