זמר םיצור !םירבח ,ייה
"לעושה" רוטילקתבש םילימה קחשמל

הלימה תויתואמ ביכרהל רשפא םילימ המכ
?ורוגנק
:םילימ 37 ונאצמ ונחנא
ו ר ו ג נ ק
נגר
נגור
נור
קור
נקור
נר
ונר
קר
נוקר
נוג
רוג
נרוג
נג
ונג
רג
ורג
נורג
רוגנ
רגנ
ונ
רקונ
רונ
וקנ
רקנ
רנ
ורנ
וק
רוק
נרוק
נק
ורוגנק
ונק
רנק
רק
ורק
נורק
נרק


ףדה שארל Hints
םיזמרה ףדל

הידמ .יד.יס רתאל

רמזים למשחקים