זמר םיצור !םירבח ,ייה
"לעושה" רוטילקתבש םילימה קחשמל

הלימה תויתואמ ביכרהל רשפא םילימ המכ
?םילעוש
:םילימ 127 ונאצמ ונחנא
מ י ל ע ו ש
לומ
ילומ
ליעומ
לעומ
שומ
עישומ
לשומ
ימ
לעוימ
לימ
שולימ
שימ
למ
ולמ
ילמ
מילמ
עלמ
לועמ
יעמ
ליעמ
לעמ
ולעמ
שעמ
ישעמ
שמ
ושמ
יושמ
לושמ
ישמ
לשמ
ולשמ
ילשמ
לועשמ
יעשמ
מוי
מי
לעי
שי
ומלשי
משי
עשי
ול
יול
עול
יעול
יל
מיל
שיל
על
ומל
יעשמל
יעל
של
ושל
מישל
משל
ימשל
לוע
מלוע
ימלוע
שלוע
שוע
יע
לויע
ליע
מוליע
לומיע
לע
ולע
מולע
ילע
מילע
מלע
מע
ומע
לומע
ימע
לימע
למע
ולמע
ילמע
מילוע
שמע
שע
ושע
יושע
יו
וש
לוש
ילוש
מילוש
מלוש
מוש
עוש
מיעוש
לעוש
מילעוש
יש
מויש
מוליש
מליש
ומליש
מיש
ומיש
עומיש
לועיש
לש
ולש
יולש
מולש
ימולש
ילש
וילש
מלש
ומלש
מש
מומש
עומש
ימש
עימש
עמש
יעמש
ועש
לועש
לעש
מעש
יועש


ףדה שארל Hints
םיזמרה ףדל

הידמ .יד.יס רתאל

רמזים למשחקים