זמר םיצור !םירבח ,ייה
"ילארשיה עפצה" רוטילקתבש םילימה קחשמל

הלימה תויתואמ ביכרהל רשפא םילימ המכ
?עפצ שחנ
:םילימ 82 ונאצמ ונחנא
ע פ צ ש ח נ
פנע
פע
צפע
שפע
צע
נצע
פצע
שע
נשע
פשע
חפ
נפ
חנעפ
צפ
חצפ
נחצפ
עצפ
שפ
חשפ
עשפ
חצ
נחצ
נצ
חנצ
ענצ
פנצ
נעצ
פצ
נפצ
עפצ
חש
נחש
פחש
נפחש
צחש
נצחש
נש
ענש
פנש
צנש
עש
נעש
פעש
פש
חפש
נפש
עפש
צפש
פצש
נח
פנח
פח
נפח
צפח
שפח
נשפח
צח
נצח
פצח
נפצח
שח
נשח
פשח
נפשח
חנ
שפחנ
צחנ
שחנ
ענ
צענ
פנ
חפנ
עפנ
צפנ
שפנ
עשפנ
צנ
חצנ
פצנ
שנ
פשנ


ףדה שארל Hints
םיזמרה ףדל

הידמ .יד.יס רתאל

רמזים למשחקים