ם י כ ו ז ה
"עבטב םירבח" ייונמ תומש ולאו
!םיסרפב וכזש
ףדה שארל הרזח

"ורוגנקה" רוטילקתב םיכוזה
"הזנפמישה" רוטילקתב םסרופ
דולמ ןהכ תחפשמ
"לארשיב םיקנויה - םייח ילעבל הידפולקיצנאה" רוטילקתב התכז
ףדה שארל הרזח

"הזנפמישה" רוטילקתב םיכוזה
"ליפה" רוטילקתב םסרופ
ערזמ ץוביקמ רצנימ ןיעמ
"תוקפה ןאקפ" תקפהב "םכח התאש בשוח התא" רוטילקתב הכז
ףדה שארל הרזח

"ליפה" רוטילקתב םיכוזה
"עפצה" רוטילקתב םסרופ
לילגב ינבא תעבג רגרוב רמוע
"תוקפה ןאקפ" תקפהב "םכח התאש בשוח התא" רוטילקתב הכז
ביבא לתמ ללד ודוד
"תוקפה ןאקפ" תקפהב "טרופס םכח התאש בשוח התא" רוטילקתב הכז
ףדה שארל הרזח

"ילארשיה עפצה" רוטילקתב םיכוזה
"ןובנראה" רוטילקתב םסרופ
םיבלעש ץוביק לטנרא האל .1
אבס רפכמ ריאי לעיו הגנ .2
"לטמוק" תקפהב "ןוימדה םלועל ילש עסמה" רוטילקתב וכז
ףדה שארל הרזח

"ןובנראה" רוטילקתב םיכוזה
"בלכה" רוטילקתב םסרופ
רשנמ טייח הנאיד
ןויצל ןושארמ רלדנק ודיע -ו
"לארשיב םיקנויה - םייח ילעבל הידפולקיצנאה" רוטילקתב וכז
ףדה שארל הרזח

"בלכה" רוטילקתב םיכוזה
"בצה" רוטילקתב םסרופ
תיליע םענקימ רוג לבוי
"תוקפה ןאקפ" תקפהב "םכח התאש בשוח התא" רוטילקתב הכז
הירבטמ ירוח רומו יחיבא
"תוקפה ןאקפ" תקפהב "טרופס םכח התאש בשוח התא" רוטילקתב וכז
תיליע רתיבמ לטיבא תירוד
"ימע-דוה" תאצוהב "טנרטניאב הקיסומ - MP3" רפסב התכז
הילצרהמ בילנרטש יונ
ןג-תמרמ קינלוקש ןליא -ו
"Q-Multimedia" תקפהב "הניגה יחרפ גולטק" רוטילקתב ,דחא לכ ,וכז
ףדה שארל הרזח

"בצה" רוטילקתב םיכוזה
"ןינתה" רוטילקתב םסרופ
לילגב ינבא תעבג רגרוב רמוע
"תוקפה ןאקפ" תקפהב "םכח התאש בשוח התא" רוטילקתב הכז
ביבא לתמ ללד ודוד
"תוקפה ןאקפ" תקפהב "טרופס םכח התאש בשוח התא" רוטילקתב הכז
ףדה שארל הרזח

"ןינתה" רוטילקתב םיכוזה
"היראה" רוטילקתב םסרופ
 • ניב לינצמברג מקיבוץ קטורה
 • שרה ואביאל דיין מאבני חפץ
 • מרדכי גולדברג מירושלים
 • עדי ישראל מהרצליה
 • רחל לוינשטיין מאילת
 • ניר לופז מירושלים
 • נעם דורון מקבוצת גבע
"םירבדה עבט"ו הידמ .יד.יס תקפהב "לארשיב תופועה" רוטילקתב וכז
ףדה שארל הרזח

"היראה" רוטילקתב םיכוזה
"סוסה" רוטילקתב םסרופ
 • ירון שטאובר מרמת גן
 • יניב עברי מבית חשמונאי
 • מיכל בניה מרחובות
 • דנה ואילת אקרפלד מקבוץ יפתח
 • אביב כהן מכפר טרומן
"םירבדה עבט"ו הידמ .יד.יס תקפהב "לארשיב תופועה" רוטילקתב וכז
ףדה שארל הרזח

ףדה שארל
הידמ .יד.יס רתאל

?םירוטילקתה 12 לכ תא םכל שי םאה
09-9587298 ונפלט וא
ןאכ ושכר

םירוטילקת יפל םיכוזה
סלדרבה
לעושה
ורוגנקה
הזנפמישה
ליפה
ילארשיה עפצה
ןובנראה
בלכה
בצה
ןינתה
היראה
!!םיכוזה לכל תוכרב


"סלדרבה" רוטילקתב םיכוזה
"לעושה" רוטילקתב םסרופ
הדוהי רואמ דוהימע תימע
"עבטב םירבח"ל םניח הנשל יונמב הכז
םילשורימ ןורימ לאינד
"לארשיב םיקנויה - םייח ילעבל הידפולקיצנאה" רוטילקתב התכז
ףדה שארל הרזח

"לעושה" רוטילקתב םיכוזה
"ורוגנקה" רוטילקתב םסרופ
ןויצל ןושארמ יקסבוליפ דעילו רודיל
עבטה תנגהל הרבחב הנשל תורבחב וכז
בונ בשוממ יקסרובסניק רואמ
"לארשיב םיקנויה - םייח ילעבל הידפולקיצנאה" רוטילקתב התכז
הפיחמ ןמלגילפ הריש
4 רפסמ "םירבדה עבט" רוטילקתב התכז
םילשורי ,דוד ריעמ ילאמ רזעילא
"הניגה יחרפל גולטקה" רוטילקתב הכז