םירבדה עבט ףדל רוזח הידמ .יד.יס רתאל

(םיאשונ פ"ע) "םירבדה עבט" לש 4-1 םירוטילקתב םירמאמה תמישר
עסמ עדמ לארשי היגולואוז הירוטסיה הקינטוב היגולואיכרא הילאוטקא היגולופורתנא
םוחתה (רוטילקתב) רמאמה םש בתוכה םלצה