היגולופורתנא (1)םירבגו םישנ תלימ ירוחש תיריע יש.י ,ןר .ר
זירפ - םדאה ןואיזומ
(2)םיקיס םדק םיסנ הזורב .י ,םדק .נ
רבנע.ד
(2)הנומידב םיירבעה םישוכה רוא-רב לחר
לארה המענ
ץרפ .י ,ןר .א
(3)תוחורה לצב אחספ דגמ םוחנ 'פורפ ךאברוא ינד
(4)לארשיב םיזורד סייק וריפ ר"ד רפוס ינור
(4)עלסה לע תויומד לאיזוע ןב דוד לאיזוע ןב דוד
(4)ורפב םינאידניא ןמטור ף'ג ןמטור ף'ג
הילאוטקא הקירפא םורד
(1)94 תוריחב רחאל
לאירא ינוי ןר ידוא
(1)הבוק בולרוא לאכימ גרבנירג רמתיא
(2)הנותאב ורטמה טקיורפ ץיבודוג רמות ר"ד ןר .א
(4)םינימה אצומ סוגפאלג זפ יזוע ר"ד זפ יזוע ר"ד
הלמטאוג
(4)יחצנה ביבאה ץרא
ןוסח לאגיו סנל יעור
רגינור סיאול :ץועי
זפול יקיר
רוצ-ןרק ןליא
היגולואיכרא (1)תילתעב יתילואינה רפכה ילילג ידוא
טיבש בקעי
ילילג ףסוי
גרבנירג רמתיא
(3)(לתרדנאנה) לילגה שיא קר לאוי 'פורפ
סרבוח הלארא
גרובזניג ישיבא
קר לאוי 'פורפ
סרבוח הלארא
גרובזניג ישיבא
(4)םינמשובה - עלסה לע תויומד לאיזוע ןב דוד לאיזוע ןב דוד
הקינטוב (1)םיפרוט םיחמצ לאוי לאינד ר"ד ץיבושבומ.י ,לאוי .ד
ןר .א
(2)םיליפט םיחמצ לאוי לאינד ר"ד לאוי לאינד ר"ד
(4)ויתס םורמ קיציא םורמ קיציא
(4)םייפורט םשג תורעי ימגא השמ ר"ד ימגא השמ ר"ד
הירוטסיה (1)תימלסומה ריהק םע החיש
רימש ןועמש 'פורפ
ןר ידוא
היגולואוז (1)םייח ילעב תומתחה רגליה הביצפח רוצ-ןב ודוד ,ןר ידוא
םיקרחב שומש
(1) תיגולויב הרבדהל
גרבנייטש ןועמש ר"ד ןזני דוד
(1)םייח ילעב תאווסה ןר .א ,םורמ קיציא
ןמרש .ד
ץיבושבומ .י,םורמ .א
(2)הנאוצובב םיליפ רחש-ןב יפר ר"ד רחש-ןב יפר ר"ד
(2)תינאיספסל םיגד תריגה ינלוג ינד ר"ד
טנמאיד .א
גרבנירג .א ,רוצ-ןב .ד
(2)תואיצמו הדגא - םיפלטע ןומלש ינב ר"ד לטאט ןילרמ 'פורפ
(3)(םיזנפמיש) םיבורק םיבורק ןור רמת בהל רירפצ ,ןור רמת
רד באז
(3) הארתירא היול יסוי ,ןיילק ימר היול יסוי ,ןיילק ימר
(3)םיסירגיט לברא יבא ר"ד רדאקש יי'גא
לברא יבא ר"ד
(3)לארשיב םיאבצ ןומלש ינב ר"ד רוצ ןב ודוד
ןומלש ינב ר"ד
(4)(היבימנ) השוטא תרומש רחש-ןב יפר ר"ד רחש-ןב יפר ר"ד
תיקנעה הדנפה
(4)הבונזה הדנפהו
לברא יבא ר"ד
ריבד ןרע
רפוס ינורו ריבד ןרע
הנבל החרקה
(4)לודגה ןבלה שירכה
ולורס .ס יראמ ןמטור ף'ג
(4)םירובדה - תמלשומ הרבח יחרזמ םולשבא 'פורפ רפוס ינור
(4)םיפנרק לברא יבא ר"ד רפוס ינור ,לברא יבא ר"ד
ימגא השמ ר"ד
(4)תויחה םלוע יטילש - תוירא טהב הרואיל טהב הרואיל
(4)םי תורפ - םישחתה לברא יבא ר"ד ילוזופ לנוילו יפוסנא
(4)םינימה אצומ - סוגפאלג זפ יזוע ר"ד זפ יזוע ר"ד
(4)תולירוג ןור רמת ר"ד ןיבור רואיל
לארשי (1)ןדריה רהנ רוצ-ןב ודוד רוצ-ןב .ד ,םוהרב .ס
(2)הנומידב םיירבעה םישוכה רוא-רב לחר
לארה המענ
ץרפ .י ,ןר .א
(2)לארשיב תורעמה רקח קוצ הקיבצ ,רוצ-ןב ודוד ם"חלמ
(4)בגנה רהו ןומר שתכמ ןוויז באז תניג .ש ,ץיבורוה .ד
ןר .א
(4)לארשיב םיזורד סייק וריפ ר"ד רפוס ינור
עדמ (3)הרויה קראפ ךילרא לג ר"ד סוכרמ סדה
יקסננזנ הנא
עסמ ורובמסה תרומשמ
(1)וגנירב םגאל
רוצ-ןב ודוד רוצ-ןב ודוד
(1)היאלמיהה ירה תייצח ימגא השמ ר"ד ימגא השמ ר"ד
(2)היזנורקימ ייא ןיילק ימר ,ידקומ רפוע ןילק ימר ,ידקומ רפוע
(2)המרוב ימגא השמ ר"ד ימגא השמ ר"ד
(4)תינקינימודה הקילבופרה רפוס ינור רפוס ינור
(4)יטיאה רפוס ינור רפוס ינור
(4)סוגפאלג זפ יזוע ר"ד זפ יזוע ר"ד
הלמטאוג
(4)יחצנה ביבאה ץרא
ןוסח לאגיו סנל יעור
רגינור סיאול :ץועי
זפול יקיר
רוצ-ןרק ןליא